Need Help ?
Call: +977-057527105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

फोन नम्बरहरु :

9851127044 निर्देशक

057-527104 (परीक्षा शाखा)

057-527105 ( साेधपुछ तथा दर्ता चलानी )

057-527106 (पी ए शाखा / फ्याक्स)

 उपनिर्देशक श्री बद्रिवहादुर पाठक (सुचना  अधिकारी)  सम्पर्क नं.९८५५०६९५०२

इमेल
cred.gov.np@gmail.com