Need Help ?
Call: +977-057527105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

फोन नम्बरहरु :

9851127044 निर्देशक

057-527104 (परीक्षा शाखा)

057-527105 ( साेधपुछ तथा दर्ता चलानी )

057-527106 (प्रमुख तथा फ्याक्स)

सूचना अधिकारी

उपसचिव श्री 

इमेल

cred.gov.np@gmail.com
वेभसाइड
www.cred.gov.np