Need Help ?
Call: +977-057527105

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।९।२६) प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयहरूका लागि प्रयाेगशाला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव अाह्रान सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  2075।9।26

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।९।२६)

प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयहरूका लागि प्रयाेगशाला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव अाह्रान सम्बन्धी सूचना